سیستم مدیریت اسناد و مدارک مهندسی سازان

Valid until 11/25/2040

Links to Writz & et al.2015.Business Models Origin, Development and Future Research.pdf :